Craniosacral Therapy / Kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie je jemná, manuální technika, která pomáhá odhalit a odstranit nerovnováhu v cranoisacrálním systému, jejíž příčinou může být smyslová, motorická nebo neurologická dysfunkce. Kranoisakrální systém se skládá z membrán a mozkomíšní tekutiny, které obklopují a chrání mozek a míchu. Systém se rozprostírá od lebky, přes obličej a ústa a dolů až ke křížové kosti nebo kostrční oblasti.

Jemná manuální terapie prováděná na kranisakrálním systému zlepšuje přirozené léčebné procesy těla a ukázala se být účinná u široké řady medicínských problémů, které měly co dělat s neurologickou dysfunkcí. Mezi tyto stavy zahrnujeme bolesti hlavy, bolest krku a zad, TMJ dysfunkci, chronickou únavu, oční problémy, potíže s motorickou koordinací, endogenní deprese (tlak), hyperaktivita, porucha z nedostatku pozornosti, poruchy centrálního nervového systému a mnohé další…...

Převzato z knihy Johna Upledgera: Kraniosakrální terapie, nakladatelství Poznání(www.poznani-knihy.cz)

Kraniosakrální terapie je účinný terapeutický systém založený na určitých anatomických, fyziologických a terapeutických poznatcích. Použití kraniosakrální terapie v diagnóze a léčbě vyžaduje specifický úhel pohledu - vidět jedince jako integrální celek.

Anatomické části kraniosakrálního systému jsou:

1. Meningy - mozkomíšní pleny.
2. Kostěné struktury, ke kterým se meningy upínají.
3. Ostatní nekostěnné pojivové tkáně ve vazbě na meningy.
4. Mozkomíšní mok.
5. Všechny struktury, které mají vztah k produkci, resorpci a složení mozkomíšního moku.

Kraniosakrální systém je úzce spjat, ovlivňuje a je ovlivňován:

1. nervovým systémem,
2. muskuloskeletálním systémem,
3. vaskulárním systémem,
4. lymfatickým systémem,
5. endokrinním systémem,
6. respiračním systémem.

Abnormality struktury ci funkce kteréhokoli z techto systému mohou ovlivnovat kraniosakrální systém. Abnormality struktury nebo funkce kraniosakrálního systému nutne vedou k závažným a casto škodlivým vlivum na rozvoj nebo funkci nervového systému, predevším mozku. Kraniosakrální systém predstavuje „vnitrní prostredí“ pro vývoj, rust a funkcní schopnosti mozku a míchy od embryonálního vývoje až do smrti.

Kraniosakrální systém je charakteristický rytmickou pohybovou aktivitou (CRI), která pretrvává po celý život. Tento kraniosakrální pohyb se vyskytuje u cloveka, ostatních primátu, psovitých a kockovitých šelem a pravdepodobne u všech nebo vetšiny ostatních obratlovcu. Je zretelne odlišný od fyziologických pohybu, které jsou ve vztahu k dýchání a je také odlišný o kardiovaskulární aktivity. Muže být základním mechanismem známého, ale doposud neobjasneného Traube-Herringova fenoménu nebo být v úzké vazbe na nej. Kraniosakrální rytmická aktivita muže být palpována nejlépe na hlave. S praxí a zdokonalením palpacních schopností však muže být vnímána kdekoli na tele.

Asymetrie kraniosakrálního rytmického pohybu po celém tele je indikátorem, který muže být použit k lokalizaci nejruznejších patologických problému, které zpusobují prerušení fyziologického pohybu, jako napríklad osteopatické léze muskuloskeletálního systému (somatické dysfunkce), zánetlivá onemocnení, adheze, jizevnatá poranení, chirurgické jizvy, vaskulární léze atd. Asymetrie pohybu nám nerekne, o jaký problém se jedná, ale rekne nám, kde je problém lokalizovaný. Jakmile znáte místo léze, k urcení presné patologické príciny problému se musíte spolehnout na jiné diagnostické metody. Obnova symetrického kraniosakrálního pohybu v oblasti prerušení pohybu muže být použita jako prognostický faktor. Pokud je asymetrie eliminována a dojde k obnovení normálního fyziologického pohybu, mužete predpokládat, že byl problém vyrešen.

Role fascie

Fascii mužeme pokládat za mírne pohyblivý lamelární obal z pojivové tkáne, kontinuální od hlavy až k pate, který vytvárí mezi svými vrstvami kapsy obalující všechny somatické a viscerální struktury lidského tela. Pri znalosti tohoto usporádání je zrejmé, že jakákoli ztráta pohyblivosti této tkáne v kterékoli oblasti muže pomoci lokalizovat místo afekce, která zpusobila ztrátu mobility. Urcitým zpusobem, pravdepodobne prostrednictvím nervového systému, je tato fascie za normálních okolností udržována v konstantním pohybu v korespondenci s kraniosakrálním rytmickým pohybem. Pomocí prímých spojení a spolecných kostených ukotvení je extradurální fascie a meningy ve vzájemném vztahu ve smyslu spolecného pohybu. Množství diagnostických a prognostických informací, které mohou být získány z vyšetrení pohyblivosti fascie nebo jejích bloku, je proto omezena pouze palpacními schopnostmi a anatomickými znalostmi vyšetrujícího. Pozornost zamerujeme na rychlost, amplitudu, symetrii a kvalitu kraniosakrálního pohybu a jeho šírení po celém tele.

Tlakový model

Tento model pouze predpokládá, že produkce mozkomíšního moku v choroidálním plexu komorového systému mozku je významne rychlejší než zpetná resorpce mozkomíšního moku do žilní cirkulace prostrednictvím arachnoideálních výbežku. Tyto arachnoideální výbežky jsou predevším koncentrovány v inrakraniálním venózním sinusovém systému. Maximum resorpce pravdepodobne probíhá v sagitálním venózním sinu.

Pokud by hypoteticky probíhala produkce mozkomíšního moku dvakrát tak rychleji než resorpce, za urcitou dobu dojde k dosažení horní hranice tlaku. Když je dosažena horní hranice tlaku, produkce mozkomíšního moku se zastaví pomocí zpetnovazebného homeostatického mechanismu. Resorpce mozkomíšního moku je po dobu produkce moku a po zastavení produkce stále konstantní. Proto když se produkce tekutiny zastaví, tlak poklesne v dusledku konstantne se zmenšujícího objemu hydraulického systému. Po dosažení dolní hranice tlaku se opet obnoví produkce mozkomíšního moku a tlak mozkomíšního moku v kraniosakrálním systému zacíná stoupat. Tak je dosaženo rytmického vzestupu a poklesu tlaku tekutiny, což zpusobuje rytmické zmeny polouzavreného hydraulického systému.

V soucasné dobe víme o alespon dvou mechanismech:

1.Protože víme, že se kraniální sutury u zdravých dospelých lidí a ostatních primátu konstantne pohybují a protože jsme v suturách identifikovali kolagenová a elastická vlákna, cévní svazky a nervové plexy, je velmi pravdepodobné, že sutury mají i napínací reflex. Když je sutura napnuta tlakem mozkomíšního moku do urcité míry, dojde k aktivaci intrasuturálního napínacího reflexu, který vyšle signál do komorového systému mozku k zastavení produkce mozkomíšního moku. Když napetí v suture povolí a lebecní kosti se zacnou približovat k sobe až nakonec ponekud komprimují obsah lebky (pri snížení tlaku mozkomíšního moku), do mozku je vyslán signál k obnovení tvorby mozkomíšního moku. Obnovení produkce tekutiny proto zvýší tlak tekutiny a sníží intrasuturální kompresi.
2. V popisu prímého sinu, sinus rectus, v Grayove Anatomii (39. britské vydání) jsou zmíneny arachnoidální výbežky, které projikují do spodiny prímého sinu v míste, kde do nej ústí vena magna cerebri. Tyto výbežky obsahují sinusoidální plexus krevních cév, který je výrazne prekrvený a pracuje na principu kulickového ventilu. Pomocí tohoto mechanismu muže být regulován prutok vena magna cerebri, která zvýšením zpetného tlaku ovlivnuje sekreci mozkomíšního moku v choroidálních plexech laterálních komor. Drenáž techto cástí mozku zajištují vnitrní cerebrární žíly, které se vlévají do vena magna cerebri.

Prítomnost techto struktur podporuje další mechanismus, pomocí nehož je produkce mozkomíšního moku pod homeostatickou kontrolou. Domníváme se, že je to práve tento tlakový mechanismus, který zpusobuje rytmickou dilataci a kontrakci mozkového komorového systému, spíše než neurcité vnitrní kontrakcní síly samotné mozkové tkáne. Pozorování mozkové tkáne in situ svedcí o rytmickém pohybu mozkové tkáne. Je však pravdepodobnejší predpokládat, že komorový systém mozku reaguje na zmeny tlaku mozkomíšního moku spíše než že by byl tento pohyb zpusobený kontrakcí samotného mozku.

Dr. E. A. Bunt, jihoafrický neurochirurg, predstavil pri zkoumání idiopatického, normotenzního hydrocefalu podobný model. Dr. Bunt nám ukázal sérii tomografických snímku v úrovni postranních komor a tretí mozkové komory normálního jedince, které ukazují zmenu plochy približne o 50 % behem dilatace a kontrakce postranních mozkových komor v rytmu 6 cyklu za minutu. Dr. Bunt se proto domnívá, že je tento model správný.

Beckeruv model

Další model, který by mohl vysvetlit puvod kraniosakrálního rytmického pohybu byl predložen anatomem Frederickem Beckerem, Ph.D, který se domnívá, že kraniosakrální rytmický pohyb by mohl být výsledkem tonické odpovedi extradurálních svalu na sílu zemské pritažlivosti. Tyto svaly mohou pusobit (1) bud stimulacne na centrální nervový systém, což vede k fluktuacím tlaku mozkomíšního moku nebo (2) prostrednictvím kontinuity fascií mohou kosterní svaly prímo pusobit na dura mater. (Dura mater tvorí hranici hydraulického systému mozkomíšního moku.) Prostrednictvím rytmických zmen tenze dura mater tak mohou svaly zpusobit rytmický vzestup a pokles hydraulického tlaku tohoto sytému.

Lécebné metody

Metody používané v kraniosakrální terapii jsou obvykle nerušivé a neprímé. V urcitých situacích mužete pri blocích a prekážkách použít i prímé lécebné metody, ale pouze tehdy, je-li použití prímé metody nezbytne nutné.

Neprímá metoda je definována jako metoda, která uvolnuje blok nebo abnormální prekážku v pohybu pomocí podnícení pohybu ve smeru mimo prekážku ci blok – ve smeru volného pohybu (obvykle presne v opacném smeru). Tato metoda pracuje na podobném principu jako otvírání zámku. Když chceme odemknout zámek, musíme casto nejprve pootocit klícem v opacném smeru. To samé platí u neprímé kraniální metody. Terapeut nejprve sleduje blokovanou cást tela ve smeru, kterým se volne pohybuje, tj. ve smeru, ve kterém má nejvetší rozsah vnitrního pohybu. Když se ta cást tela pokouší vrátit z této extrémní pozice, terapeut znehybní. Na postiženou cást netlacíte ani se nepokoušíte rozšírit rozsah jejího pohybu. Pouze se odmítnete pohnout. Proti vám tlací vnitrní pohyb postižené cásti, který se pokouší vrátit do neutrální pozice. Když proti vám vnitrní pohyb postižené cásti prestane tlacit, presune se dále ve smeru snadnejšího rozsahu pohybu. Když dojde k tomuto pohybu smerem od vás, následujte ho, zpozornete, ale netlacte. Na konci cyklu se zacne pohybovat opet proti vám. Opet znehybnete. Opakujte tento postup behem nekolika cyklu vnitrního kraniosakrálního pohybu. Nakonec dojde ke zmeknutí nebo uvolnení tkání. To je terapeutický výsledek, na který jsme cekali. Tkán se „odemkla“.

V prubehu tohoto terapeutického postupu se mohou cesty pohybu menit. Naším pravidlem je nechat postiženou cást tela pohybovat se libovolnou cestou, kterou si zvolí. Nenechte ji vrátit se do neutrální pozice stejnou cestou, odkud prišla. Tento postup predstavuje to, co máme na mysli neprímou metodou. Prímá metoda je opakem neprímé metody. Jakmile je identifikována prekážka normálního fyziologického pohybu, terapeut jemne vede blokovanou cást ci strukturu skrze tuto prekážku a tak ji prekoná.

Testování pohybu je primární metoda používaná pri pátrání po abnormálních prekážkách. Terapeut aktivne indukuje pohyb, ale jakmile se príslušná cást tela zacne pohybovat v daném smeru, terapeut prejde do role pasivního pozorovatele. Úcelem je sledovat, jak daleko a snadno se daná cást tela dále sama pohybuje. Úcelem však není videt, jak daleko a pres kolik prekážek muže být tlacena. Pokud byste na postiženou strukturu tlacili, nikdy nemužete nalézt skutecnou prícinu problému, který muže být prekryt dalším poranením nebo blokem, který bychom tímto postupem mohli zpusobit. Obnovení autonomní flexibility je pozitivním terapeutickým výsledkem kraniosakrální terapie. Autonomní flexibilita je termín používaný k popisu zlepšení schopnosti autonomního nervového systému efektivne odpovedet na stres a zátež.

Autonomní nervový systém udržuje vitální funkce a pomáhá nám prežít bez nutnosti vedomého myšlení. Má dve hlavní cásti: sympatický a parasympatický nervový systém. Sympatický systém umožnuje odpoved organismu na nebezpecí, neprízen, stres, strach a vzrušení prostrednictvím zvýšení srdecního rytmu, krevního tlaku, dechového objemu, prutoku krve svaly a ostatních mechanismu nezbytných k akci.

V bežném živote dochází pri stresových situacích k opakovaným aktivacím sympatického systému. Casto však nemužeme vybít akumulovaný stres, protože moderní spolecnost, ve které žijeme, nám nedává dostatek príležitostí umožnit telu prejít do akce, aby uvolnilo energii generovanou stimulovaným sympatickým systémem. Tonus ci tonická aktivita sympatického nervového systému se neustále ze dne na den zvyšuje, protože ze stresových situací akumulujeme více energie než jsme schopni uvolnit. Zvýšený tonus sympatického nervového systému zpusobuje urychlení srdecní cinnosti, zvýšení krevního tlaku, sevrení žaludku, spastické pohyby strev a odklon krevního prutoku z vitálních orgánu do svalu. Za takových podmínek by telo nemohlo vydržet dlouho. Proti stavu pripravenosti k akci vyvolaném hypertonem sympatického systému pusobí parasympatický nervový systém, který zpomaluje srdecní akci, snižuje krevní tlak, povzbuzuje trávení a snižuje spasticitu strev.

Stresové podnety však stále pricházejí a prevládají nad možnostmi uvolnení, proto tonus sympatiku postupne roste. Tonus parasympatiku rovnež narustá, aby vyvážil vliv sympatického systému. Nakonec je však dosaženo bodu, kdy se parasympatický nervový systém již dále nemuže vyporádat ani efektivne vyvážit zvýšenou energii sympatického systému. Krevní tlak a srdecní cinnost se zvýší a muže dojít k rozvoji spastické kolitidy, peptického vredu nebo k rade jiných dysfunkcí. Tyto nemoci jsou nazývány jako funkcní poruchy. Autonomní nervový systém tak ztrácí svou flexibilitu a dále již není schopen efektivne naložit se stresovou energii akumulovanou v sympatickém nervovém systému. Parasympatický systém je zcela pretížený.

Velkým prínosem kraniosakrální terapie je mimo jiné obnovení flexibility autonomního systému. Autonomní nervový systém hraje velkou roli v homeostáze organismu, proto pri obnovení autonomní flexibility se upraví mnoho homeostatických mechanismu.

Copyright © IMTE s.r.o. [ www.imte.cz ] 2007-2009, all rights reserved. Webmaster [ www.zarsky.net ]